Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

Bài học tiếp theo


Hôm trước, nhân đầu năm tán chuyện học với lại hành, có chỉ cho CACC mấy chiêu, chiêu "ăn cỗ" và chiêu "lội nước", ở đây: nam-moi-tan-chuyen-hoc-va-hanh.

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

Khẩn! Việc Đức, nhờ bà Lê Lợn!


Xin lỗi, tôi muốn nói "việc lớn, nhờ bà Lê Đực". Tôi xúc động quá đấy mà!